image

თემა: სიმდაბლე,  ცოდვა

რას ნიშნავს მიიჩნიო შენი თავი ყველაზე მდაბლად?
ეს ნიშნავს, რომ სხვების ცოდვებს ყურადღება არ მიაქციო და ყურადღება მხოლოდ საკუთარ ცოდვებს მიაპყრო.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები