image

თემა: საკუთარი თავის შეცნობა

რას ნიშნავს: ჩაწვდე საკუთარ თავს?
ჩაწვდე საკუთარ თავს, ეს ნიშნავს მუდმივად, განუხრელად ფხიზლობდე შენი თავის მიმართ, თვალი ადევნო შენი აზრებისა და გრძნობების მოძრაობას და ყველაფერს პასუხობდე; რაც ცუდია უკუაგდო, ჰყვედრო საკუთარი თავი, ხოლო სათნო, წმინდა აზრებსა და გრძნობებზე შეჩერდე.
image image