image

თემა: ლოცვა,  თანაგრძნობა

რა უნდა იყოს ახლობელთათვის ლოცვის საფუძველი?
ახლობელთათვის ლოცვის საფუძველი უნდა იყოს თანაგრძნობა.
image image
 
თემატური კითხვები