image

თემა: ნათლისღება,  რწმენა

341. რომელია უპირველესი საიდუმლო და უპირველესი სათნოება?
უპირველესი საიდუმლოა ნათლისღება, ხოლო უპირველესი სათნოება – რწმენა.
image image
 
აქტუალური თემები
თემატური კითხვები